Szkolenia / warsztaty

Szkolenia, warsztaty i kursy są dostępne dla klientów indywidualnych (1 na 1) a także grup, uczelni, firm i korporacji, szkół. W razie pytań, proszę o kontakt. Wszystkie zajęcia są dostosowane do Państwa potrzeb.

Wszystkie moje zajęcia/szkolenia/kursy/ warsztaty są dostępne online (ZOOM, Skype, WhatsApp), a także in-company – u Państwa w firmie czy w szkole, fundacji, na uczelni wyższej.

W mojej ofercie dostępne są pakiety po 10, 20 i 30 godzin lekcyjnych (45 minut). Można także umówić się ze mną na lekcje indywidualne (30 minut, 45 minut i 60 minut).

Dla firm i korporacji, uczelni wyższych i grup do 8 osób organizuje 2, 3 i 4-dniowe warsztaty z konkretnym programem dopasowanym do potrzeb zainteresowanych (np. General English, Business English w tym specjalistyczny język branżowy, Academic/Scientific English, English for Sports).

Organizuję także warsztaty i szkolenia autorskie Academic English dla studentów i doktorantów oraz kadry akademickiej i managerskiej. Celem szkolenia jest przygotowanie do udziału w międzynarodowej konferencji, napisania i opublikowania artykułu naukowego (w tym peer-review) czy przygotowanie aplikacji na zagraniczne uczelnie oray przygotowanie raportu gospodarczego, protokołu, zaawansowanego sprawozdania, kontraktu, itd.

Szkolenia i warsztaty organizuję na terenie Dolnego Śląska – Legnica, Wrocław, Kotlina Kłodzka, jak również na terenie całej Polski. Szkolę także na wyjazdach zagranicznych. Szczegóły do omówienia.

W mojej pracy nauczania języka angielskiego, jak również prowadzenia szkoleń językowych opieram się na wytycznych CEFR.

CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) jest to międzynarodowy standard pomagający określić poziom języka angielskiego lub innego języka obcego, którym posługuje się dana osoba jako językiem obcym.

Jest to skala, która systematyzuje ocenę znajomości języka obcego na sześciu różnych poziomach  od A1 do C2. Skala ta jest rozpoznawalna w całej Europie, ale tez poza nią. Skala jest standardem używanym przy tworzeniu programów nauczania, przygotowaniu kursów językowych, egzaminów czy podręczników do nauki języków obcych.

Książki, podręczniki

Współpracuje z Księgarnią Akademicko-Językową POLANGLO z Krakowa, ul Krupnicza 14, 31-123 Kraków, telefon: +48605609799; email: krakow@polanglo.pl

PoziomOpis
C2
Poziom biegłości
Osoba posługująca się językiem na C2 poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł, pisanych lub mówionych, w spójny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrazić swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.
C1
Poziom biegłości
Osoba posługująca się językiem tym poziomie C1 rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi się wypowiadać płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne lub pisemne, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami, wskaźnikami zespolenia tekstu.
B2
Poziom samodzielności
Osoba posługująca się językiem na B2 poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi – w szerokim zakresie tematów – formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaśnić swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań
B1
Poziom samodzielności
Osoba posługująca się językiem na B1 poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radziæ sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

A2
Poziom podstawowy
Osoba posługująca się językiem na A2 poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (są to np.: bardzo podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszyć sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

A1
Poziom podstawowy
Osoba posługująca się językiem na A1 poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np.: miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania. Potrafi przedstawić siebie i innych. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.